Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Back 2 Business B.V., gevestigd te Uithoorn, kvk 589998055 hierna te noemen B2B.

1. Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden van B2B zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het (laten) verrichten van werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.

2. Definities

Tussenpersonen, zijn opdrachtgevers die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verrichten. Hieronder worden verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus.

Cliënten zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die B2B een opdracht verstrekken.

Werkzaamheden: werkzaamheden in het kader van creditmanagement, (internationale) incassowerkzaamheden, het geven van advies en bijstand daarmede verband houdende werkzaamheden.

Diensten:

1. debiteurenbeheer: datakoppeling van klanten en voert het debiteurenbeheer uit namens de klant, niet zijnde incasso-werkzaamheden, waarbij betalingen rechtstreeks aan de klant worden gedaan.

2. Internationale incasso: bemiddeling bij en behandeling van grensoverschrijdende incasso met inschakeling van buitenlandse derde partijen.

3. huisbezoeken: het (laten) bezoeken van relaties van cliënten en tot stand brengen of herstellen van contacten tussen relaties en cliënten.

4. verhaalrapportage: (bemiddeling in) het verkrijgen van verhaal- en rechercherapporten

5. Observatie en recherche werk (recherche); (bemiddeling in) diensten van geaccrediteerde bureaus; observatie/ detective werkzaamheden bij ziekteverzuim, overspel, bedrijfsmatig, ter constatering / verzamelen bewijs.

6. opkopen vorderingen van schuldeisers.

7. procesfinanciering: financieren van gerechtelijke procedures tegen aandeel in de uitkomst.

3. Aanvaarding

3.1 Een aan B2B verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. B2B is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.
3.2 Alle opdrachten die worden gegeven aan één of meerdere partijen verbonden aan B2B gelden te zijn gegeven aan B2B.

4. Werkzaamheden

4.1 De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.2 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen.

4.3 Het staat B2B vrij om derden, waaronder een gerechtsdeurwaarder of een advocaat (al dan niet in het buitenland), in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. Deze kosten worden door B2B als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

5. Tarieven

5.1 B2B berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

5.2 B2B heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding, ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot (internationale) incasso intrekt of B2B ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat. Deze gevallen worden dan gelijkgesteld aan het geheel geïncasseerd hebben van de vordering.

5.3 B2B is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

5.4 B2B is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-voor alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

6. Aansprakelijkheid

6.1 B2B is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht – al dan niet door derden -tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld. B2B is afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden (al dan niet in het buitenland), waar B2B weinig of geen invloed op kan uitoefenen. B2B kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met B2B of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met B2B.

6.2 B2B is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

6.3 Door B2B wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de verplicht afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.

7. Voorschotten

7.1 B2B is gerechtigd om een door B2B te bepalen factuur te sturen als voorschot ter dekking van de te maken kosten.

7.2 B2B is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die B2B voor die opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken.

8. Betaling

Voldoening van al hetgeen aan B2B verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen, nadat het B2B haar declaratie aan haar opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1% per maand vanaf de vervaldatum.

9. Buitengerechtelijke kosten

Indien de declaratie niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van B2B met een minimum van € 100,00.

10. Grondslag

De grondslag voor de berekening van het honorarium zijn alle geïncasseerde bedragen onder aftrek van alle andere verschuldigde kosten. Geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, zijn alle rechtstreeks aan de eisende partij en de tussenpersoon betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het
verstrekken van de opdracht tot afwikkeling. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de eisende partij of de tussenpersoon gedane andere prestatie ter voldoening van de ter internationale incasso uit handen gegeven vordering.

11. Vergoeding meerwerk

11.1 Tarieven

Indien B2B aanvullende opdrachten ontvangt en/of de omvang van de werkzaamheden wijzigt komen partijen overeen dat de daarvoor verschuldigde prijs op nacalculatiebasis zal worden vastgesteld. Het bestaan van de opdracht tot meerwerk kan worden aangenomen indien het werk op voor de opdrachtgever kenbare wijze, zonder protest van die kant is uitgevoerd, indien de opdrachtgever moet hebben begrepen dat het om werk ging dat niet tot de oorspronkelijke opdracht behoorde en er geen reden voor de opdrachtgever was om aan te nemen dat B2B die werkzaamheden om niet uitvoerde (meer inhet bijzonder doch niet uitsluitend in geval van onvolledige aanlevering van dossiers of essentiële gegevens). Het uurtarief voor deze werkzaamheden bedraagt € 95,00 indien de opdracht werd uitgevoerd op werkdagen, niet zijnde (nationale) feestdagen, op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur. Buiten deze dagen en uren bedraagt het uurtarief € 190,00 (prijspeil 2021)

12. BTW

Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

13. Geschillen

13.1 Op de rechtsverhouding tussen B2B en haar opdrachtgever is Nederlandse recht van toepassing.

Back 2 Business B.V.
Post- bezoekadres
Handelsweg 33
1422 DW Uithoorn